Τρίτη, 22 Οκτωβρίου 2019

Σύμβουλοι Επενδύσεων
Ανάπτυξης & Καινοτομίας
Υπηρεσίες Megaprofit
Ισοτιμία Ευρώ

ΕΣΠΑ-ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ, ΕΩΣ ΚΑΙ 60%

«Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης - Τουρισμού – Εμπορίου & Υπηρεσιών».

Έναρξη υποβολής προτάσεων 25/2/2013.

Νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων 10/5/2013.

Περισσότερα από 500 επαγγέλματα παίρνουν ενίσχυση από το ΕΣΠΑ.

Το πρόγραμμα αποτελεί μια επιμέρους πρωτοβουλία του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων με στόχο την ενίσχυση υφιστάμενων, νέων και υπό σύσταση πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων που θα υλοποιήσουν επενδύσεις προσανατολισμένες κυρίως στην καινοτομία, το περιβάλλον, τις τεχνολογίες πληροφορικής αλλά και πολλούς άλλους τομείς.

Ο προϋπολογισμός της παρούσας προκήρυξης ανέρχεται σε 456 εκ. ευρώ και αφορά σε επενδυτικά σχέδια που θα υλοποιηθούν στις 13 Περιφέρειες της χώρας, στους σχετικούς 'Αξονες των πέντε Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΠΕΠ).

Αποτελεί νέα σημαντική ευκαιρία επιχορήγησης (40% έως 60%), για την ενίσχυση Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης - Τουρισμού – Εμπορίου (κυρίως Χονδρικό) - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013.

Ενισχύονται έργα επιλέξιμου προϋπολογισμού
από 30.000,00 ευρώ έως 300.000,00 ευρώ για τη θεματική ενότητα «Μεταποίηση»,
από 20.000,00 ευρώ έως 300.000,00 ευρώ για τη θεματική ενότητα «Τουρισμός»
και από 20.000,00 ευρώ έως 100.000,00 ευρώ για τη θεματική ενότητα «Εμπόριο - Υπηρεσίες».


Ποσοστά χρηματοδότησης

Α. 50% για τις μικρές επιχειρήσεις (κύκλος εργασιών έως 10 εκ ευρώ και έως 50 προσωπικό).

Β. 40% για τις μεσαίες επιχειρήσεις (κύκλος εργασιών έως 50 εκ ευρώ, ενεργητικό έως 43 εκ ευρώ και έως 250 προσωπικό.

Γ. Για τις περιφέρεις της Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, της Ηπείρου και της Δυτικής Ελλάδας τα παραπάνω ποσοστά προσαυξάνονται κατά 10%.

Η διάρκεια ολοκλήρωσης των Επενδυτικών Σχεδίων είναι μέχρι δεκαπέντε (15) μήνες για την μεταποίηση και τον τουρισμό και δώδεκα (12) μήνες για το εμπόριο και τις υπηρεσίες. Υπάρχει και η δυνατότητα τρίμηνης παράτασης.

Δεν απαιτείται τεκμηρίωση της ίδιας συμμετοχής κατά την υποβολή της πρότασης.


Σημαντικά στοιχεία διαφοροποίησης από το προηγούμενο πρόγραμμα:

1) Προβλέπεται η προμήθεια Μεταφορικών Μέσων (επαγγελματικής χρήσης)

2) Προβλέπονται ως επιλέξιμες οι λειτουργικές δαπάνες όταν αφορούν νέες & υπό σύσταση μικρές επιχειρήσεις (ποσοστό ενίσχυσης 25%)

3) Χορήγηση προκαταβολής για το 100% της δημόσιας επιχορήγησης με την προσκόμιση τραπεζικής εγγυητικής επιστολής.

4) Δεν απαιτείται τεκμηρίωση της ίδιας συμμετοχής

5) Το ύψος του προϋπολογισμού της επένδυσης, δεν είναι εξαρτημένο από τον κύκλο εργασιών της επιχείρησης.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Από το πρόγραμμα αυτό εξαιρούνται οι κλάδοι του λιανικού εμπορίου και η εστίαση, που μαζί με επιχειρήσεις του τομέα της πρώτης μεταποίησης γεωργικών προϊόντων θα συμπεριληφθούν σε ειδικό πρόγραμμα που ετοιμάζεται και θα προκηρυχθεί πολύ σύντομα.


Επιλέξιμες δαπάνες

• Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος

• Μηχανήματα – Εξοπλισμός

• Μεταφορικά Μέσα Επαγγελματικής Χρήσης

• Εξοπλισμός και εγκαταστάσεις Προστασίας Περιβάλλοντος και Εξοικονόμησης Ενέργειας

• Δικαιώματα τεχνογνωσίας

• Λογισμικό

• Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας

• Προβολή - Προώθηση

• Συμβουλευτικές υπηρεσίες

• Λειτουργικές δαπάνες μόνο για τις νέες- υπό σύσταση μικρές επιχειρήσεις (ποσοστό χρηματοδότησης 25%)

Ως υποδομές νοούνται τόσο οι κτιριακές υποδομές όσο και οι ηλεκτρονικές εφαρμογές που απευθύνονται στο πελατειακό κοινό (π.χ. ιστοσελίδες και λοιπές ηλεκτρονικές εφαρμογές όπως ηλεκτρονικά σημεία πληροφόρησης ή / και εξυπηρέτησης κ.λ.π.)


Η Megaprofit Συμβουλευτική είναι σε θέση να αναλάβει, την εκπόνηση και υποβολή της πρότασής σας, το συνολικό σχεδιασμό και τη μελέτη του έργου, καθώς και τη διαχείριση της υλοποίησης με εξειδικευμένους συνεργάτες. Για περισσότερες πληροφορίες διαβάστε τον οδηγό προγράμματος   αναζητήστε το  επάγγελμα - κλάδο - επιλέξιμο ΚΑΔ    ή  επικοινωνήστε μαζι μας.News Letter
Συμπληρώστε τα στοιχεία σας για να λαμβάνετε εντελώς δωρεάν το Newsletter της Megaprofit.
Υπηρεσίες Megaprofit
Μενού Επιλογών
Ακολουθήστε μας