Τρίτη, 19 Ιουνίου 2018

Σύμβουλοι Επενδύσεων
Ανάπτυξης & Καινοτομίας
Υπηρεσίες Megaprofit
Ισοτιμία Ευρώ

ΕΣΠΑ-ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ τουριστικά καταλύματα και ξενοδοχεία εως 60%

ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΚΑΘΕ ΤΥΠΟΥ!!!

Μεγάλες ενισχύσεις για τον τουριστικό κλάδο προβλέπονται από τους πόρους του ΕΣΠΑ και του ΠΑΑ, για κάθε τύπου ξενοδοχειακές μονάδες, ενοικιαζόμενα δωμάτια, επιπλωμένες κατοικίες, επαύλεις και χώρους κατασκήνωσης.

Μέσα από το πρόγραμμα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και του ΠΑΑ (νέο ΟΠΑΑΧ), χρηματοδοτούνται σε ποσοστά από 40% έως 60% τα επενδυτικά σχέδια των ακόλουθων κατηγοριών επιχειρήσεων, εξετάζοντας ως κριτήρια την τοποθεσία και τον προϋπολογισμό του επενδυτικού σχεδίου.

Οι επιχειρήσεις αυτές μπορούν να χρηματοδοτηθούν για ανακαίνιση, αγορά καινούριου εξοπλισμού, υπηρεσιών, ενώ οι επιδοτήσεις αφορούν και νέες στον κλάδο επιχειρήσεις. Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικής πρότασης μπορεί να κυμαίνεται από 20.000 έως και 600.000 ευρώ.

Προθεσμίες υποβολής
Οι προθεσμίες υποβολής των προτάσεων είναι από τις 25 Φεβρουαρίου μέχρι τις 10 Μαΐου, χωρίς να αποκλείεται το ενδεχόμενο νέας παράτασης.
Νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων 10/5/2013.

Στο πρόγραμμα μπορούν να ενταχθούν υφιστάμενες αλλά και νέες ή υπό σύσταση επιχειρήσεις:

1. Υφιστάμενες επιχειρήσεις: Είναι οι επιχειρήσεις που μέχρι τις 31.12.2011 είχαν δύο ή περισσότερες κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις τουλάχιστον δωδεκάμηνης διάρκειας και επαληθεύουν ορισμένα τυπικά κριτήρια.

2. Νέες - υπό σύσταση επιχειρήσεις: Είναι οι επιχειρήσεις που δεν εμπίπτουν στην παραπάνω κατηγορία.

ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Για την κάλυψη της ιδιωτικής συμμετοχής, ο δυνητικός δικαιούχος της ενίσχυσης μπορεί να χρησιμοποιήσει ιδίους πόρους (ίδια συμμετοχή) ή/και δάνειο. Το δάνειο που θα χρησιμοποιηθεί είναι δυνατόν να υποστηρίζεται από τα χρηματοδοτικά εργαλεία του ΕΣΠΑ, όπως η παροχή εγγύησης της ΕΤΕΑΝ ΑΕ για λήψη επενδυτικού δανείου ή λήψη εγγυητικής επιστολής, η παροχή επιχειρηματικών δανείων με χαμηλό επιτόκιο και ευνοϊκούς όρους κ.α.

Σημαντικές διευκολύνσεις σε σχέση με τις παρελθούσες επιχορηγήσεις αποτελούν, η δυνατότητα εκχώρησης της έγκρισης σε τράπεζα προκειμένου για άμεση ρευστοποίηση της δημόσιας δαπάνης και επόμενη διευκόλυνση της έναρξης του έργου, η δυνατότητα λήψης προκαταβολής (περιορισμένου ποσοστού όμως) για άμεση πληρωμή προμηθευτών, καθώς και η δυνατότητα λήψης προκαταβολής, με την προσκόμιση όμως, εγγυητικής επιστολής ίσης με το 100% του εγκεκριμένου προϋπολογισμού (αντί για 110% που απαιτούνταν παλαιότερα).

 

 

ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΕΠΙΔΟΤΕΙ ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Οι επιλέξιμες προς ενίσχυση δαπάνες είναι:

1. Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος. Το μέγιστο επιλέξιμο ποσοστό του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού είναι 80%.

 • Οικοδομικές και ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες και ειδικές εγκαταστάσεις των κτιριακών υποδομών των τουριστικών καταλυμάτων,
 • Διαμόρφωση, βελτίωση και αναβάθμιση περιβάλλοντος χώρου (πλακοστρώσεις, περιτοιχίσεις, βαθμίδες, δεντροφυτεύεις και κηποτεχνικές διαμορφώσεις κλπ.),
 • Κατασκευή ή εκσυγχρονισμός χώρων για τον εμπλουτισμό των παρεχομένων υπηρεσιών (π.χ. αθλητικές εγκαταστάσεις, παιδικές χαρές, αίθουσες πολλαπλών χρήσεων, πισίνες κλπ)
 • Κατασκευές, διαμορφώσεις, επεκτάσεις, διαρρυθμίσεις των κτιριακών εγκαταστάσεων (καθώς και των βοηθητικών εγκαταστάσεων και του περιβάλλοντος χώρου) οι οποίες στοχεύουν στο να διευκολύνουν την προσβασιμότητα των ΑμεΑ, σύμφωνα με τις Οδηγίες Σχεδιασμού για ΑμεΑ «Σχεδιάζοντας για όλους» του ΥΠΕΚΑ (πρώην ΥΠΕΧΩΔΕ).

2. Μηχανήματα, εξοπλισμός παραγωγής, λοιπός εξοπλισμός. Το μέγιστο επιλέξιμο ποσοστό του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού είναι 100%.

 • Προμήθεια - μεταφορά και εγκατάσταση νέου σύγχρονου ξενοδοχειακού (έπιπλα και λοιπός ξενοδοχειακός εξοπλισμός) και λοιπού εξοπλισμού.
 • Προμήθεια - μεταφορά - εγκατάσταση νέων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής όπως π.χ. ηλεκτρονικοί υπολογιστές, εξοπλισμός μηχανογράφησης και ηλεκτρονικής δικτύωσης
 • Προμήθεια - μεταφορά και εγκατάσταση νέων σύγχρονων συστημάτων αυτοματοποίησης όπως: κλειστά συστήματα παρακολούθησης (κάμερες), ηλεκτρονικές κλειδαριές, συστήματα τηλεχειρισμού, συστήματα ηλεκτρονικού χειρισμού φωτισμού και κλειδαριών (κάρτες), συστήματα αυτόματης λειτουργίας των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, κεντρικό σύστημα μετάδοσης ήχου και εικόνας, info kiosk, πολυμέσα, εξοπλισμός τηλεπικοινωνιών και αναβάθμιση υφιστάμενων συστημάτων τηλεπικοινωνίας, τηλεφωνικά κέντρα, δίκτυο ISDN, συστήματα και συσκευές ασύρματης επικοινωνίας, κλπ.).

3. Μεταφορικά μέσα. Το ποσό του μέγιστου εξοπλισμού είναι 15.000 ευρώ. Προμήθεια αυτοκινούμενων μεταφορικών μέσων επαγγελματικής και μόνον χρήσης (όπως mini van, πούλμαν μεταφορικής δυνατότητας ατόμων σχετικής με τη δυναμικότητα της τουριστικής μονάδας ή άλλα οχήματα επαγγελματικής χρήσης σχετικής με την δραστηριότητα της επιχείρησης), εξαιρουμένης ρητώς της αγοράς επιβατικών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης.
4. Εξοπλισμός και Εγκαταστάσεις Προστασίας Περιβάλλοντος και εξοικονόμησης ενέργειας. Το μέγιστο επιλέξιμο ποσοστό του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού είναι 100%.

 • Οικοδομικές και ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες και ειδικές εγκαταστάσεις των κτιριακών υποδομών των τουριστικών καταλυμάτων που συνδέονται άμεσα είτε με εξοικονόμηση ενέργειας είτε με την προστασία του περιβάλλοντος π.χ. αναβάθμιση του συστήματος κεντρικής θέρμανσης με περιβαλλοντική μέριμνα, αντικατάσταση υαλοπινάκων ή/και πλαισίων με νέα υψηλής ενεργειακής απόδοσης που να πληρούν τις απαιτήσεις του Κανονισμού Ενεργειακής Αποδοτικότητας Κτιρίων, θερμομόνωση κτιρίων, φυτεμένο δώμα, Μόνωση δικτύων μεταφοράς συστημάτων θέρμανσης/ψύξης.
 • Αγορά - μεταφορά - εγκατάσταση εξοπλισμού, και συστημάτων για την προστασία του περιβάλλοντος ήτοι: εγκατάσταση συστήματος ΑΠΕ ή αντλιών θερμότητας για την παραγωγή ζεστού νερού χρήσης ή/και θέρμανσης/ψύξης χώρων, αντικατάσταση παλαιού συστήματος καυστήρα / λέβητα με νέο υψηλής απόδοσης ή με σύστημα φυσικού αερίου, εξοπλισμός και εργασίες για μείωση κατανάλωσης νερού, εξοπλισμός και εργασίες για τη διαχείριση των υγρών & στερεών αποβλήτων, εξοπλισμός και εργασίες για τη μείωση αέριων ρύπων και όχλησης, εξοπλισμός και εργασίες για τον περιορισμό της ρύπανσης του εδάφους, υπεδάφους, των υδάτων και της ατμόσφαιρας, εξοπλισμός και εργασίες για την παραγωγή ενέργειας από φιλικές προς το περιβάλλον.
 • Εξοπλισμός και εργασίες αναβάθμισης της ενεργειακής απόδοσης του συστήματος κλιματισμού, όπως εξοπλισμός και εργασίες για χρήση υβριδικού αερισμού με ανεμιστήρες οροφής, εξοπλισμός και εργασίες για χρήση μηχανικού αερισμού (free cooling), αντικατάσταση ηλεκτρικών/ηλεκτρονικών συσκευών με νέες ενεργειακής σήμανσης Α, εγκατάσταση συστήματος ελέγχου επιπέδων φωτισμού με αισθητήρες παρουσίας, εγκατάσταση εξωτερικών σκιάστρων, εγκατάσταση συστήματος ενεργειακής διαχείρισης, αγορά ηλεκτροκίνητων οχημάτων για χρήση εντός του χώρου της επιχείρησης.

5. Λογισμικά και Υπηρεσίες Λογισμικού. Το μέγιστο ποσό του επιλέξιμου επιχορηγούμενου προϋπολογισμού είναι 30.000 ευρώ.


Οι παροχές για νέες και υπό σύσταση εταιρείες

Οι νέες ή υπό σύσταση επιχειρήσεις μπορούν να καλύψουν μέσα από το πρόγραμμα τις λειτουργικές τους δαπάνες. Το μέγιστο ποσοστό του επιλέξιμου επιχορηγούμενου προϋπολογισμού για τις λειτουργικές δαπάνες, είναι 40%. Αυτές είναι:

 • Ενοίκια. Περιλαμβάνει το κόστος ενοικίων του τόπου υλοποίησης του σχεδίου.
 • Δαπάνες ηλεκτρισμού, ύδρευσης, θέρμανσης, σταθερής τηλεφωνίας, κινητής τηλεφωνίας, διαδικτύου.
 • Δαπάνες ίδρυσης της επιχείρησης. Περιλαμβάνει δαπάνες και παραστατικά στην επωνυμία της επιχείρησης για αμοιβές για νομικές υπηρεσίες, υπηρεσίες διοικητικής υποστήριξης και παροχής συμβουλών που έχουν άμεση σχέση με τη δημιουργία της επιχείρησης
 • Δαπάνες παροχής υπηρεσιών. Περιλαμβάνει δαπάνες νομικής, λογιστικής και τεχνικής υποστήριξης, μελέτες πυροπροστασίας και περιβαλλοντικών επιπτώσεων κ.λ.π.

Η Megaprofit Συμβουλευτική είναι σε θέση να αναλάβει, την εκπόνηση και υποβολή της πρότασής σας, το συνολικό σχεδιασμό και τη μελέτη του έργου, καθώς και τη διαχείριση της υλοποίησης με εξειδικευμένους συνεργάτες. Για περισσότερες πληροφορίες   επικοινωνήστε μαζι μας.News Letter
Συμπληρώστε τα στοιχεία σας για να λαμβάνετε εντελώς δωρεάν το Newsletter της Megaprofit.
Υπηρεσίες Megaprofit
Μενού Επιλογών
Ακολουθήστε μας